รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 5,990 บาท ไป รถ กลับ รถ

เปิดประตูสู่... อาณาจักรขอม
“นครวัด-นครธม 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก”
นครวัด-นครธม-บันทายสรี-ล่องเรือโตเลสาบ
3 วัน 2 คืน

วันที่ 1    กรุงเทพ - เสียมเรียบ - ทุ่งสังหาร Killing Filed วัดใหม่ - ศาลเจ้าเจ๊ก-เจ้าจอม
05.00
นัดพบกันที่  ปั๊มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า เดินทางมุ่งหน้าสู่ สู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
รับประทานอาหารเช้าบนรถ ขนมปังแซนวิส+น้ำส้มกล่อง (1)
08.00
 ถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองศรีโสภน ซึ่งเคยเป็นเมืองไทยมาก่อน
เที่ยง
รับประทานอาหาร  (2) เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
บ่าย
ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่  ( Wat Mai )  ที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัว                กระโหลกของประชาชนกัมพูชา ในสมัยเขมรแดง   ในยุคของ ท่านพอลพต 
นำท่านสักการะศาลเจ้าเจ๊ก - เจ้าจอม ในบริเวณด้านหน้าพระราชวังชองเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียบ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (3)  หลังจากรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าพัก ที่ โรงแรม 4 ดาว.............................. 
อิสระพักผ่อน ท่องราตรี กิจกรรมเสริมแนะนำ (ชำระเงินเอง) นั่งสามล้อ ชมเมือง ไปShopping ตลาดสินค้าพื้นเมือง ตลาดกลางคืน สินค้าแนะนำ เสื้อยืด Angkor ราคาตั้งแต่ 50-100 บาท และ ผ้าขาวม้า ฯลฯ
วันที่ 2   เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี --ปราสาทแปรรูป -  ปราสาทตาพรหม - นครธม - นครวัด
- Sun set เ -ขาบาเค็ง- show อัปสรา
07.00
รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยงาม ในด้านการแกะสลัก มีหน้าบันที่         สวยงามและสมบูรณ์มากที่สุด จึงได้รับการยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่า รัตนชาติศิลปะแห่งขอม โดยช่างสมัยนั้นสร้าง      เพื่อถวายแด่พระอิศวร ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือ ที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่า        เป็นที่พักอาศัยของนางสนมกำนัล โดยเป็นสถานที่  ต้องห้ามสำหรับบุรุษเพศ จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแปรรูป จัดเป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1504) ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพระ   นครหลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
สร้าง ขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา ตามแบบเขมรในยุคสุดท้าย ภายในปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้ขนาดยักษ์ ปก  คลุมด้วยรากไม้กลาย เป็นศิลปที่สวยงาม โดยมีภาพยนต์ Holly Wood และสารคดีมาถ่ายทำหลายเรื่อง เช่น              ภาพยนต์เรื่อง Tomm  Rider
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง (5)
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมร          ใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ        
มีรอยยิ้มน้อยๆ ทั้งหมด 216 หน้า มี  54 ปรางค์ รอยยิ้มนี้เรียกว่า รอยยิ้มแบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุษย์
มีความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่าน ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อ      ประมาณพ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การ      กวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 จากนั้นนำ  ท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแคง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายตะวันตกขนาดใหญ่     และ ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (6) ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ พร้อมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร   
วันที่ 3  เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - หมู่บ้านแกะสลักหิน-ปรอยเปต- กรุงเทพมหานคร
07.00
รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00
นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย นำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านสอง  
ฟากฝั่ง ส่วนใหญ่ เป็น ชาวเวียดนาม ทำอาชีพ ประมง อาศัยบ้านลักษณะลอยน้ำ มี โรงพยาบาล , โรงเรียน
เด็กๆๆ จะออกมาขอเงินบ้าง ขายของบ้าง ฯลฯ จะประทับใจกับภาพบรรยากาศอันงดงาม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับได้เวลา นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง แวะ Shoping หมู่บ้านแกะสลักหิน สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น หินแกะสลัก, ไม้แกะสลัก  ฯลน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศรีโสภณ
12.00
รับประทานอาหารเที่ยง (8)
14.00
นำทุกท่านเดินทางกลับสู่  (ประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มีเวลา สามารถ แวะชม คาสิโน และ แวะช้ อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร
22.00

ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ........

 
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
ท่านละ 5,990 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500.- (รวมทุกอย่างแล้วตามโปรแกรม)


ขั้นตอนการจองทัวร์โหลดใบจองทัวร์/สำรองที่นั่งได้ที่นี่

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่ง
2. โอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระวันเดินทางได้ค่ะ

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้


ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
กรุงไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
493-019403-2
ไทยพาณิชย์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
357-242130-8
กรุงศรี
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
463-1-15117-6
กสิกรไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
726-2-81631-6

ราคานี้รวม         

1. รถตุ้ปรับอากาศ(ไป - กลับ) กรุงเทพ-เสียมเรียบ-กรุงเทพ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามรายการ (โรงแรมระดับ 4 ดาว)
3. ค่าอาหาร 8 มื้อที่ระบุตามรายการ
4. ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นโหลดโปรแกรมไปอ่านที่บ้านได้ที่นี่
7.บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
8. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
9. ค่าผ่านด่านแบบ VIP ทั้งด่านไทย และ ด่านเขมร 

อัตรานี้ไม่รวม


1. ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
4. ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
5. สามล้อ เที่ยว ราตรี
6. พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  1,500 บาท                      
7. ค่า VISA ต่างชาติจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
8. ค่าวีซ่ากรณียื่นด่วน และยื่นวีซ่าหน้าด่าน เพิ่มเล่มละ 500 บาท
9.ค่าทิปไกด์ ทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ (100 บาทต่อ 1 ท่านลูกค้า)
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )และต้องเหลือหน้าว่างๆ 1 หน้า      


เอกสารประกอบการเดินทาง

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และสำเนาบัตรประชาชน

เงื่อนไขการจอง                                        

 • วางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่ 02-9512179
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก                   

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทาง

  1. เทศกาลคนไทยคณะจอยทัวร์ ท่านละ 4,990 บาท เริ่มที่ 30 ท่านขึ้นไป จึงเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย โทรสอบถาม
  2. กรู๊ปเหมาส่วนตัว 8 ท่าน ๆ ละ 5,990 บาท มีเจ้าหน้าที่ ส่งที่ โรงเกลือ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
  3. กรุ๊ปเหมาส่วนตัว 30 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 4,990 บาท มีห้วหน้าทัวร์ไทย โทรสอบถาม (ไม่ใช่เทศกาลคนไทย)