รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

12 ปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า เชียงราย 6 วัน โดบ รถ ท่านละ 8,900 บาท

เส้นทางสายวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้อง
กรุงเทพฯ เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา
บ่อเต็น บ่อหาน เชียงรุ้ง-(สิบสองปันนา)
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  6 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง ........................................โหลดโปรแกรมไปอ่านได้ที่นี่
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เชียงของ   (ไทย)
17.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับออกเดินทาง สู่ อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ด้วยรถปรับอากาศ  บริการข้าวต้มรอบดึกที่นครสวรรค์ (มื้อ 1 )
วันที่ 2 เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – บ่อหาน - เมืองหล้า    (ไทย-ลาว-จีน)
06.00

ถึง อ. เชียงของ ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว  พร้อมบริการอาหารเช้า  (มื้อ 2)
หลังอาหารนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านลงเรือข้ามไปยังเมืองห้วยทราย 
แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป. ลาว) 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารท้องถิ่น   (มื้อ 3 )
บ่าย

หลังอาหารนำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว เดินทางตามเส้นทางหมายเลข R3a  สู่เมืองบ่อหาน  ประเทศจีน ระหว่างทางผ่านเมืองสำคัญ
คือ เมืองเวียงภูคา, เมืองหลวงน้ำทา ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์  ลัดเลาะไปตามไหล่เขา
ชมความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว

เย็น ถึงด่านชายแดน ลาว (เมืองบ่อเต็น) – จีน (เมืองบ่อหาน) ผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง เรียบร้อย เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศของจีน  เดินทางสู่เมืองบ่อหาน ประเทศจีน
ค่ำ

เดินทางถึง เมืองหล้า  นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก   Jinxiu Hotel  หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อ 4 )จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมราตรีเมืองหล้า  ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ตลาดเช้าเมืองหล้า– ถ้ำควายขาว – หมู่บ้านกาลั่นป้า- อาหารพื้นเมืองพร้อมโชว์
เช้า 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ... รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสสระตามอัธยาศัยช็อปปิ้งตลาดเช้าไทลื้อ  
นำท่านชม ถํ้า Baojiao CattleDong เรียกได้อีกอย่างว่าGodCattle และ BisonCaveหรือ
ถ้ำควายขาว
ถํ้าซึ่งมีความยาวรวมเท่ากับ3360เมตร ประกอบด้วยถํ้าหินงอกหินย้อย นอกจากนี้ยังมีลําธารใต้ดิน มีอัตราการไหลของนํ้า80-100ลิตร/วินาที่ ถํ้าค่อนข้างเปิดโล่งและโอ่โถง ช่วงกว้างสุดของถํ้ามีความกว้าง20เมตร
และมีความสูง88เมตร และความสูงโดยเฉลี่ย ของถํ้าอยู่ในช่วง1-15เมตร นอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงาม มีภูเขา แม่นํ้าโขดหิ้น ซึ่งอยู่ในป่าเขตร้อนชื้นอุทยานแห่งนี้ในขณะเดียวกันรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์แห่งนี้ก็จะเป็นที่
ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของนักท่องเที่ยวมากมาย ปัจจบันที่แห่งนี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นวนอุทยานเขตป่าร้อนชื้นแห่งชาตินี่จึงเป็นที่มาของคําว่าดินแดนมหัศจรรย์
ซึ่งจัดอันดับได้เป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวโหวตให้ว่าเป็นระดับ5ดาวและเป็นที่ดึงดูดใจอย่างมากเสร็จแล้ว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่ เมืองกาหลั่นป้า นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อเยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ แวะบ้านไทลื้อ เราสามารถพูดกันเข้าใจ ทดลองดื่มน้ำชาชาที่ดีที่สุดของสิบสองปันนา จากนั้นเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง

เย็น 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบไทลื้อ  พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Golden Phoenix Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 สวนป่าดงดิบ  – สวนม่านทิง – วัดหลวงไทลื้อ  – เจดีย์ 8 เหลี่ยม - โชว์พราณาสี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เชียงรุ่ง
(สิบสองปันนา)  ชม สวนป่าดงดิบ  ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นศิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ  รวมทั้งชมฝูงนกยูงที่บินมาจากยอดไม้ เพิ่อมากินอาหารที่นักท่องเที่ยวได้เตรียมไว้  เป็นการฝึกนกจากทางสวนป่าดงดิบ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

หลังอาหารพาท่านเที่ยว วัดหลวงเมืองลื้อ  สิบสองปันนา เป็นวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้ และในปัจจุบันทางการจีนได้รื้อวัดป่าเจที่เคยเป็นวิทยาลัยสงฆ์ย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด  หลังจากนั้นนำท่านเที่ยว สวนบ้านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ชม ศาลเจ้า 8 เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร           หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี  (เป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปัน หากใครมาแล้วไม่ได้ดู ก็เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก   Golden Phoenix Hotel  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 บ่อหาน – บ่อเต็น – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ - กรุงเทพฯ
เช้า   อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า แล้วอิสสระตามอัธยาศัย (มื้อ 11 )
นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง เรียบร้อย เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศลาว
ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยเส้นทางเดิม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา (มื้อ 12)
บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย 
นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่  จ.พะเยา (มื้อ 13)  หลังอาหารเดินทางต่อ
วันที่ 6 เชียงของ-กรุงเทพฯ    (ไทย)
เช้า  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ  : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการต่อท่าน     คณะ 40 ท่าน     Join Tour     

ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

8,900

8,900

2,500

อัตรานี้รวม          
-ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามรายการ                          
-ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
-ค่าอาหาร 13 มื้อ ตามรายการ                                                                        -ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ
-ค่า VISA เข้าประเทศจีน (ยื่น 4 วัน ทำการ)                                               -ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานีต่าง ๆ                                  
-ค่าหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น                                                                           -ค่าโชว์พาราณาสี
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านล่ะ 1,000,000 บาท               

อัตรานี้ไม่รวม
                  
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ                                            
-ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 10 หยวน / คน / วัน  (ตามธรรมเนียม)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล) )                   

เอกสารในการยื่นวีซ่า
    
1.   หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.   รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป พื้นฉากหลังสีฟ้าเท่านั้น  รูปฟิลม์โพราลอยด์ใช้ไม่ได้

**หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
     กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทาง

กรณียกเลิกการเดินทาง
 
1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด  
3.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
            
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่งได้ที่ คลิ๊กที่นี่

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา พุทธมณฑล เลขบัญชี 247-0-56304-6
2. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย สาขา รัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี 137-0-05527-7
3. บัญชีออมทรัพย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ศาลายา เลขบัญชี 316-2-53169-4
4. บัญชีอมทรัพย์ ธนาคาร กรุงศรี สาขาย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 463-1-15117-6
5. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกไรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 726-2-81631-6

กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน พร้อม สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ 02-8889344 อัตโนมัติ

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ติดตามภาพอย่างจุใจได้ที่นี่

ห้องภาพที่ 1

พิเศษ สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว เหมาจ่าย 35 ท่านขึ้นไป เริ่มจาก เชียงของ ราคาเพียงท่านละ 7,900 บาท เท่านั้น