รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

12 ปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า เชียงราย 6 วัน โดย รถ ท่านละ 8,900 บาท

ทัวร์สิบสองปันนา ( 4 วัน  3  คืน )
สัมผัสธรรมชาติและดินแดนแห่งวัฒนธรรมชาวไทลื้อ
ประเทศจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน
เชียงของ – ห้วยทราย- หลวงน้ำทา-บ่อเตน – เชียงรุ่ง- กาหลั่นป้า
หมู่บ้านไทลื้อ- สวนป่าดงดิบ-วัดหลวงไตลื้อ-โชว์พาราณสี

กำหนดการเดินทาง ........................................โหลดโปรแกรมไปอ่านได้ที่นี่

ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ ที่ เมืองสิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไตลื้อ อพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางสายใหม่ ผ่านแขวงบ่อแก้ว-ห้วยทราย-แขวงหลวงน้ำทา-บ่อเตน-บ่อหาน-เมืองหล้า-สิบสองปันนา มณทลยูนนาน ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างเส้นทาง โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสพร้อมโชว์พาราณสีที่ยิ่งใหญ่อลังการ

กำหนดการเดินทาง   : เดินทางได้ทุกวัน

วันที่ 1 กทม เชียงของ
17.00 พบกันที่จุดนัดพบเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศหรือรถตู้ computer VIP ปรับตามจำนวนสมาชิก
วันที่ 2 เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – บ่อเต็น – เมืองหล้า – เชียงรุ้ง
06.00 รับประทานอาหารเช้า (1) จากนั้นออกเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังเสร็จพิธีการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาวแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงน้ำทา ระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (2) เมืองหลวงน้ำทา
บ่าย หลังอาหารเดินทางต่อลัดเลาะไปตามภูเขาและหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ไปยังด่านบ่อเต็น (ลาว) และทำเรื่องผ่านแดนเพื่อไป ยังด่านบ่อหาญ (จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางโดยรถประจำ ทางของจีน เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า และเมืองเชียงรุ้ง โดยใช้เส้นทาง R3A ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง* เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าที่เมืองไทย 1 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวควรปรับเวลาของตนเอง)
เย็น 17.00 น. – นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม....................... หลังรับประทานอาหารเย็น (3)
19.00 น. – เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกได้ที่ถนนคนเดิน เมืองเชียงรุ้ง
วันที่ 3 เมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ สวนวิจัยยาสมุนไพร วัดหลวงไทลื้อ โชว์พาราณสี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านเดินทางไปยัง “สวนป่าดงดิบ” โดยข้ามสะพานแขวนไปยังหมู่บ้านของชนเผ่าอ้ายหนี่ ร่วมร่ายรำ ลาวกระทบไม้ กับชนเผ่า เสร็จแล้วเดินลงมาชมนาฏศิลป์ของชนเผ่าได้ที่น้ำตกแก้วมังกร เสร็จเรียบร้อยจึงเดินกลับลงมาชมการแสดงการสาธิตให้อาหารนกยูงซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ ของสิบสองปันนา
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (5)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “สวนวิจัยยาสมุนไพร” ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลสิบสองปันนา ที่นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่นำไปปรุงเป็นยารักษาโรคตามแบบฉบับคนไทลื้อนำท่านเข้าชม “วัดหลวงไทลื้อ” ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเกือบทั้งลูก ซึ่งรัฐบาลจีนใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่าพันล้านหยวน วัดแห่งนี้สร้างตามรูปแบบนิกายหินยานหรือเถรวาท มี
สถาปัตยกรรมแบบไทลื้อที่วิจิตรงดงาม ทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมทางศาสนาของแต่ละชนชาติในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่า
ที่สำคัญวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา ซึ่งเป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้ วิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทชมหมู่บ้านตัวอย่างชาวไทลื้อแถวบริเวณวัดหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รัฐบาลลงทุนสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าไทลื้อ ที่หมู่บ้านนี้มีโรงงานผลิตมีด ผลิตชาที่มีคุณภาพและราคาถูก
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (6)
20.00 น. นำท่านชมโชว์นาฏศิลป์ของชนเผ่าทั้งหมดในมณฑลยูนนานอันยิ่งใหญ่และตระการตาที่ “เมืองพาราณสี” ซึ่งคำนี้มีความหมายว่า “เมืองที่สวยงามวิจิตรพิสดาร”
วันที่ 4 เชียงรุ้ง – ก๋าหลั่นป้า – เมิงหยวน – เมืองหล้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า (7) ณ โรงแรมที่พักแล้วเช็คเอาท์เที่ยวตลาดในยามเช้าเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ก๋าหลั่นป้า”(หมู่บ้านไทลื้อ) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักเชียงรุ้ง เมื่อก่อนทำหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายพระราชวัง ปัจจุบันที่นี่ได้รับการจัดการเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศจีน เพื่อใช้เป็นที่แสดงให้แก่นักท่องเที่ยว จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท 4A ที่นี้ท่าน
จะได้ชม วัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ( เสร็จแล้วพาท่านเยี่ยมชมโรงงานหยก ซึ่งจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ ฝีมือการผลิตโดยคนพิกา
บ่าย ออกเดินทางมุ่งสู่อำเภอเมิงหยวน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ถ้ำควายแสน” ภายในถ้ำนั้นมีหินย้อยสวยงามมากมาย ซึ่งหินดังกล่าวนำไปผลิตเป็นคริสตัลที่ขึ้นชื่อของสิบสองปันนา นอกจากนี้ยัง มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตลอดสองข้างทางเดินภายในถ้ำ (หน้าฝน งด เข้าชม) ***แทน ด้วย พาท่านเที่ยว“สวนม่านทิง”ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่งชมศาลเจ้า 8 เหลี่ยมซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากัน ระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก
เย็น 17.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าพักโรงแรมที่เมืองหล้า
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (9)
วันที่ 5 เมืองหล้า – บ่อหาญ – บ่อเต็น – ห้วยทราย – เชียงของ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (10) ณ โรงแรมที่พัก เสร็จแล้วเช็คเอาท์ พาชมตลาดเช้าเมืองหล้า (เสริม) มุ่งหน้าสู่บ่อหาญ เพื่อทำพิธีการตรวจเอกสารออกนอกประเทศจีนและเข้าเมืองลาวที่ด่านบ่อหาญ – บ่อเต็น ระหว่างชายแดนจีน – ลาว เสร็จพิธีการที่ด่านแล้ว มุ่งหน้าสู่หลวงน้ำทา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (11) ที่เมืองหลวงน้ำทา หลังอาหารเดินทางต่อไปยังห้วยทราย ผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ภูเวียง แหล่งผลิตลิกไนต์ส่งขายไปยังไทย เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ชมลักษณะบ้านเรือนลาวเทิง ลาวลุ่ม หรือไทดำ ซึ่งมีความแตกต่างทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม
บ่าย ถึงบ่อแก้ว (ห้วยทราย) ทำพิธีตรวจเอกสารออกประเทศลาว และลงเรือข้ามแม่น้ำโขงกลับ อ.เชียงของ ฝั่งไทยโดยสวัสดิภาพ
16.30

เชียงของ รับข้าาวกล่อง บริการอาหารกล่อง บนรถ (12) จากนั้นเดินทางกลับ กทม

วันที่ 6 กทม
เช้า  ถึง กทม ประมาณ 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

หมายเหตุ  : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการต่อท่าน    

ราคา / ท่าน

(เชียงของ)

กทม

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

โรงแรม 3 ดาว (โรงแรมจินฟ่ง หรือเทียบเท่า)

7,000 บาท

8,900 บาท

15000 บาท

***      ราคาเด็ก อายุ 5-12 ปี  ลดลงจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท   (ไม่มีเตียง)
อัตรานี้รวม

 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (วีซ่าหน้าด่าน ถ่ายรูปที่ด่านจีนได้เลย)
 • อาหารตามรายการ 12 มื้อ
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน 3 ดาว
 • โชว์พาราณสี
 • ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว
 • ค่ารถปรับอากาศ
 • ค่ามัคคุเทศก์
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ คนละ 200 บาท /ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

หลักฐานเอกสารที่ใช้เดินทาง

 • พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว (พื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น)ไม่สวมหมวก และแว่นตากันแดด จำนวน 2 ใบ (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) กรณีรูปใช้ไม่ได้ จ่ายหน้าด่านชำระท่านละ 100 บาท
 • รายละเอียดที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง/อาชีพ และเบอร์โทรติดต่อ(เนื่องจากต้องกรอกรายละเอียดดังกล่าวเพื่อยื่นขอเอกสารการทำวีซ่าจีน)

หมายเหตุ

 • ขอความร่วมมือในการเก็บเอกสารหลักฐานและหนังสือเดินทาง 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • ที่ประเทศจีน เงินตราที่ใช้ได้เฉพาะเงินหยวนจีนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น
 • โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ โรงแรม สภาวะทางการเมือง อีกทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่างๆของโปรแกรมทัวร์และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่งได้ที่ คลิ๊กที่นี่

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
กรุงไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
493-019403-2
ไทยพาณิชย์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
357-242130-8
กรุงศรี
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
463-1-15117-6
กสิกรไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
726-2-81631-6

 

กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน พร้อม สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ 02-888-9097 อัตโนมัติ

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ติดตามภาพอย่างจุใจได้ที่นี่

   
พิเศษ สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว เหมาจ่าย 35 ท่านขึ้นไป เริ่มจาก เชียงของ ราคาเพียงท่านละ 7,000 บาท เท่านั้น