'; $message .= 'จากคุณ : '.$postName.' ['.$date.']'; $subject = 'มีคนตอบกระทู้'; // header $head = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $head .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n"; $head .= "From: $name <$mail>\r\n"; $head .= "Reply-To: $mail\r\n"; $head .= "X-Sender: $mail\r\n"; $head .= "X-Mailer: PHP5\r\n"; //mailer $head .= "X-Priority: 3\r\n"; //1 UrgentMessage, 3 Normal if(@mail($tomail,$subject,wordwrap(stripslashes($message)),$head)){ // } } function getIP(){ $ip; if(getenv("REMOTE_ADDR")){ $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); }else if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")){ $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); }else if(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){ $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); }else{ $ip = "UNKNOWN"; } return $ip; } ?> ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง
   
 
  รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ทัวรลาวใต้ น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง ปากเซ 3 วัน 2 คืน ราคาท่านละ 6,900 บาท ไป รถ กลับ รถ

ปากเซ วัดภูจำปาสัก น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็งโหลดโปรแกรม
ตาดฟาน ตาดเยือง ตาดผาส้วม
ไร่ชา ลาวใต้
3 วัน 2 คืน

กำหนดเดินทาง
บริการรับจัดกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป ในราคา 6,900 บาท กำหนดวันเดินทางได้เองเลย อาหาร 7 มื้อ รับส่งที่บ้าน 1 จุด
หมู่คณะ 40 ท่านขึ้นไป เพียงท่านละ 5,900 บาท เท่านั้น เริ่มจาก กทม อาหาร 8 มื้อ รับส่งที่บ้าน 1 จุด

ลาวใต้เป็นแหล่งของน้ำตกขนาดใหญ่ เนื่องจากใกล้ทะเลความชื้นสูง ฝนตกชุก และเป็นปลายทางของแม่น้ำโขง ก่อนจะ
ไหลลงสู่ทะเล มีน้ำมากเกือบตลอดปี เราจะพาคุณไปพบกับธรรมชาติอันงดงามและน่าเกรงขามของสายน้ำยิ่งใหญ่แห่งเอเซีย
ราคาประหยัด นอนโรงแรมระดับสามดาว อาหารเน้นประเภทปลาน้ำโขง และการนำเที่ยว

วันเดินทาง  
19.00 พบกันที่จุดนัดพบ
วันที่ 1 ช่องเม็ก ปากเซ ปราสาทวัดพู
เช้า อิสระในการทำธุระส่วนตัว ล้างหน้า ทานอาหารเช้าหน้าด่าน (1)
ระหว่างรอทำพิธีการผ่านแดนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น เดินทางเข้า
สู่เมือง ปากเซ เมืองหลวงใหม่ลาวใต้ ซึ่งเป็นเมืองที่มี 2 ฤดู คือ ฤดูหนาวและฤดูฝน ระหว่างเดินทางสู่
เมืองปากเซสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวลาว เดินทางเข้าเมืองปากเซ
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (2) Check in โรงแรม..........................
บ่าย เดินทางสู่ ปราสาทวัดพู ศาสนาสถานของขอมโบราญที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น มรดกโลก โดยองค์การ UNESCO ชมปราสาทหินวัดพู ชม ความโดดเด่น ของตัวปราสาทที่สร้างอยุ่บนภูเขาและลวดลายแกะสลัก นางอัปสรและทวารบาล ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และหินบูชายันต์ ได้เวลา เดินทางกลับ ปากเซ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 หลี่ผี คอนพะเพ็ง
เช้า บริการอาหารเช้า (4) เดินทางไป “ มหาสี่พันดอน ” ไปท่าเรือนากะสังข์ มุ่งหน้าไปยังที่ตั้งของน้ำตกหลี่ผี
บนเกาะ ดอนคอน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ สะพานรถไฟ ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่คอนพะเพ็ง (5)
บ่าย จากนั้นสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีพลังรุนแรงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจนได้รับ
ฉายา ยิ่งใหญ่ เสมือน "ไนแองการ่าแห่งเอเซีย" เดินทางกลับปากเซ
เย็น บริการอาหารค่ำ (6) ย่ำราตรี ตามอัธยาศัย
วันที่ 3 ปากเซ ตาดฟาน ตาดเยือง ผาส้วม
เช้า บริการอาหารเช้า (7) พาเที่ยวชมน้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลแรงจนเกิดละอองน้ำตกสัมผัส
ได้ถึงความเย็นสบายของน้ำตก จากนั้นเดินทางไปชมน้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 300 เมตร ที่เกิดจาการไหลมาจากภูเขา 2 ลูกไหลมารวมกันซึ่งไหลตลอดทั้งปี หลังจากนั้น ออกเดินทางไปลิ้มรสความหอมชื่นใจ ของการชงชาที่สดและใหม่ที่ไร่ชา เสร็จจากการชิมชาให้หน่ำใจ เดินทางต่อไปที่ อุทยานบาเจียง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ตาดผาส้วม (8)
บ่าย พาท่านเที่ยวชม น้ำตกผาส้วม หรือ ผาส่วม ซึ่ง “ส่วม” ในที่นี้ หมายถึง เรือนหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาว สังเกตได้ว่า เป็น
น้ำตกที่คล้ายกับการนำแท่งหินมาเรียงอย่างเป็นระเบียบเหมือนห้องนอน ชมหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆที่จำลองไว้ให้ชมที่ผาส้วม และชม น้ำตกหมากแง่ว ซึ่งอยุ่ใกล้กับน้ำตกผาส้วมความสวยงามอย่างยิ่ง หลังจากนั้นเดินทางกลับปากเซ พร้อมอิสระ shopping สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมือง ที่ตลาดดาวเรือง เพื่อซื้อของฝากผ้าไหม เครื่องเงิน กระเป๋า เสื้อผ้า สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ อื่นๆ อีกมากมาย
เย็น จากนั้นเดินข้ามสะพานแม่น้ำโขง กลับถึงช่องเม็ก เพื่อเดินทางต่อ สู่ กทม
เย็น แวะรับประทานอาหารค่ำ ระหว่างทาง ตามอัธยาศัย ถึง กทม ประมาณ ตี4 – ตี5 โดยประมาณ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
สถานที่ท่องเที่ยวทุกวันที่กล่าวมาข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้ ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับเวลา และสภาพภูมิอากาศ และยานพาหนะที่เดินทาง และลูกทัวร์เป็นหลัก หากรักษาเวลา รับรองเที่ยวครบค่ะ แต่จะพยายามนำเที่ยวให้ครบทุกสถานที่ค่ะ และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของไกด์และคนขับรถเป็นหลัก
โดยยึดความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นหลักเสมอ 

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรวมดังนี้

-ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ( ตามที่ระบุ)
-ค่าอาหาร 8 มื้อระหว่างการเดินทาง (ตามที่ระบุ)
-ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมสามดาว นอนห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน
-ค่าธรรมเนียมขออนุญาติท่องเที่ยวประเทศลาว โดยผ่านบริษัททัวร์ในประเทศลาว
-ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ไทยประกันวิวัฒน์
-ค่าใช้จ่ายไกด์ลาว ตลอด 3 วัน
-ค่ารถ D4D commuter VIP ตลอดการเดินทาง
-อื่น ๆ รวมไว้หมดแล้วค่ะ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมถึง

1. ค่าอาหารส่วนตัวที่สั่งเพิ่มบนโต๊ะมื้ออาหาร รวมถึง เบียร์ และ น้ำอัดลม
2. จักรยานเช่า ห่วงยางเช่า ฯลฯ
3. กรณีนอนเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 บาท
4. ติ๊ปคนขับรถและไกด์ สต๊าฟ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาศต่อไป ท่านละ 100-200 / ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าสามล้อ กลับ ที่พัก
6. เอกสารทำใบผ่านแดน ท่านละ 100 บาท

เอกสารที่ต้องใช้
–หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

กรณีไม่มีหนังสือเดินทางต้องทำใบผ่านแดน โดยเตรียมเอกสารดังนี้ ส่งก่อนเดินทาง 15 วัน

- โทรแจ้ง เลขที่บัตรประชาชน16 หลัก

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่งได้ที่ คลิ๊กที่นี่
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
กรุงไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
493-019403-2
ไทยพาณิชย์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
357-242130-8
กรุงศรี
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
463-1-15117-6
กสิกไรไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
726-2-81631-6
กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน พร้อม สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ 02-9512179 อัตโนมัติ

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ภาพยานพาหนะ ที่พัก กิจกรรม