'; $message .= 'จากคุณ : '.$postName.' ['.$date.']'; $subject = 'มีคนตอบกระทู้'; // header $head = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $head .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n"; $head .= "From: $name <$mail>\r\n"; $head .= "Reply-To: $mail\r\n"; $head .= "X-Sender: $mail\r\n"; $head .= "X-Mailer: PHP5\r\n"; //mailer $head .= "X-Priority: 3\r\n"; //1 UrgentMessage, 3 Normal if(@mail($tomail,$subject,wordwrap(stripslashes($message)),$head)){ // } } function getIP(){ $ip; if(getenv("REMOTE_ADDR")){ $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); }else if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")){ $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); }else if(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){ $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); }else{ $ip = "UNKNOWN"; } return $ip; } ?> ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน
   
 
  รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน ท่านละ 18,900 บาท สายการบินเมียนม่าร์ 8M

พม่า - ย่างกุ้ง – หงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ....นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่าเจดีย์ชเวมอดอว์ “เจดีย์จมูกร้อน” พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี
ไจ๊ก์ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) อันศักดิ์สิทธิ์ 3 คืน 4 วัน โดย ..สายการบินเมียนม่าร์ 8M

พม่า หรือ เมียนม่า

ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและ
อยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนรางเมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วย
ไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้บน
ท้องถนนก็มีแต่รถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่แต่ในช่วง ไม่กี่ปี สุดท้ายของศตวรรษที่20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สำนักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัยช่วยให้เดินทาง ได้สะดวกสบายขึ้น และแม้ถึงว่าจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่ กับหมู่ โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า ท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักสิทธิ

หงสาวดี

เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี อาทิ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า, พระราชวังแห่งกรุงหงสาวดี และมหาเจดีย์ โบราณสถานที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของหงสาวดีพระธาตุอินทร์แขวน
หรือ ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหัวฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า
บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ น้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผา
สูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่าง เหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้อง
ไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพม่าเชื่อว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการครบ 3 ครั้ง
แล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญ

กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 1

กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตะตอง-เจดีย์กะบาเอ-วัดพระเขี้ยวแก้ว ชเวดากอง   (-/L/D)

09.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ (8M)
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระให้กับท่าน
11.45 บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M336
12.35 ถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านชมพระเจดีย์โบตะตอง    ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากองเมื่อพระเกศาธาตุ
ได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน จากนั้น นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้น นำท่านชมเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497–2499 โดยพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร
และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์ จากนั้น   นำท่านชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Tooth relic Temple)
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลองที่ได้มาจาก อาณาจักรน่านเจ้า ที่เคยนำมาประดิษฐานที่พุทธมณฑล
16.30 นำท่านชมมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้นบนยอดสุดของ     พระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด
โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้ มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 

คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร                มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันดัง ธาตุโย ธัสสะติ          ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ  ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง  ธาตุโย ธัสสะติ     จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย                  อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสำเร็จ ***

วัน

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ(กลางวัน)

พุธ(กลางคืน)

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

สัตว์สัญลักษณ์

ครุฑ
(6ขัน)

เสือ
(15ขัน)

สิงห์
(8ขัน)

ช้างมีงา
(17ขัน)

ช้างไม่มีงา
(12ขัน)

หนูหางยาว
(19ขัน)

หนูหางสั้น
(21ขัน)

พญานาค
(10ขัน)

 

หมายเหตุ สัตว์สัญลักษณ์นี้ตั้งอยู่ใต้พระประจำวัน นิยมถวายพวงมาลัยหรือถวายฉัตรที่ทำด้วยกระดาษทอง เงิน แดง หรือขาวที่พระประจำวัน ขณะสรงน้ำ
หมายเหตุ  คำไหว้พระเจดีย์ชเวดากองนี้เป็นของหลวงปูวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ. ลี้ จ. ลำพูน ในอดีต ท่านได้เคยไปธุดงค์ประเทศพม่า และได้เคยไปนมัสการพระเจดีย์ชเวดากอง การสรงน้ำพระประจำวัน ตามกำลังวัน และสัตว์สัญลักษณ์วันเกิด การสรงน้ำที่พระเจดีย์ชเวดากองนี้ มีพระประจำวันอยู่ 8 วัน ที่เพิ่มมา คือ วันพุทธกลางคืน หรือวันราหูเรียงตามกำลังวันโดยให้สังเกตสัตว์สัญลักษณ์ของวันเกิดของท่าน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก

โรงแรม KANDAWGYI PALACE HOTEL                 ระดับ 5 ดาว
(บริษัทฯ มีกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กแจกให้ เพื่อใส่เสื้อผ้าและชุดนอน 1 ชุด และของใช้ส่วนตัวใช้ สำหรับพักข้างคืนที่อินแขวน ซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู้เดินทางต้องนำกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กวางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วย)

วันที่ 2 ย่างกุ้ง–หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอ-พระธาตุอินแขวน                      (B/L/D)
05.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00   นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
11.00 ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 555 (เมืองหงสาวดี)
บ่าย  แล้วนำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (kyaikhtiyo) 16.00 น. ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาที นั่งจนถึงโรงแรมที่พัก นำท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา          คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารค่ำ เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควารเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่ง เพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น
ที่พัก
โรงแรม KYAITHIYO HOTEL             (ใกล้พระธาตุอินแขวนมากที่สุด)
วันที่ 3 โจ๊ก์ทีโย-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต  (B/L/D)
05.00 เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินแขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโยก่อนกลับ
06.00  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
07.00 ออกเดินทางกลับ โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี
10.00 ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านชมพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด และชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเจ้าสัว (เมืองหงสาวดี)
บ่าย
นำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน ได้เวลาอันควรนำเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
16.00 ถึงย่างกุ้งนำท่านไปช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก หรือผ้าโสร่งหญิง ชาย ที่มีลวดลายงามมาก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรม KANDAWGYI PALACE HOTEL                 ระดับ 5 ดาว
วันที่ 4 สิเรียม-พระเจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-พระตาหวาน-กรุงเทพฯ           (B/L/-)
06.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
07.00 นำท่านเดินทางสู่เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชมพระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียมที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ จากนั้น นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมวัดบารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ ทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์  จากนั้น นำท่านชมเจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงาม โดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมงกาลาดอนย่างกุ้ง
16.30
บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M331
18.15
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการต่อท่าน    (คณะออกเดินทาง 15 ท่าน)
ผู้ใหญ่       พักห้องละ 2-3 ท่าน   ท่านละ                      20,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  5,000.- บาท

กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

•           ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
•           ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 20 กก.
•           ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และค่าภาษีสนามบินพม่า 10USD
•           ค่าที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
•           ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
•           ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
•           ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
•           ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
•           ค่าวีซ่าพม่า (ยื่น 7-10 วันทำการ ก่อนดินทาง)
•           ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท
•           ค่าเสลี่ยงขึ้น – ลงพระธาตุอินทร์แขวน 25usd

อัตราค่าบริการไม่รวม

•           ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
•           ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
•           ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•           ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
•           ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ คนขับรถ และเด็กรถ 400 บาทต่อท่านต่อทริป
•           ค่าทิปเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินแขวน 4คนหาม คนละ 1,000 จ๊าด x 4pax = 4,000 จ๊าด/เที่ยว
•           ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการจอง                                         

•           จองพร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่ 02-914-4188 
•           ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก                     

•           ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
•           ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
•           ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
•           ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า

•           หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
•           รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายสีพื้นสีขาว ต้องเหมือนกันทั้งสองรูป)

 

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่งได้ที่ คลิ๊กที่นี่
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
กรุงไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
493-019403-2
ไทยพาณิชย์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
357-242130-8
กรุงศรี
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
463-1-15117-6
กสิกไรไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
726-2-81631-6กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน มาที่ 02-9512179 อัตโนมัติ

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ติดตามภาพได้อย่างจุใจได้ที่นี่

ห้องภาพที่ 1