'; $message .= 'จากคุณ : '.$postName.' ['.$date.']'; $subject = 'มีคนตอบกระทู้'; // header $head = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $head .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n"; $head .= "From: $name <$mail>\r\n"; $head .= "Reply-To: $mail\r\n"; $head .= "X-Sender: $mail\r\n"; $head .= "X-Mailer: PHP5\r\n"; //mailer $head .= "X-Priority: 3\r\n"; //1 UrgentMessage, 3 Normal if(@mail($tomail,$subject,wordwrap(stripslashes($message)),$head)){ // } } function getIP(){ $ip; if(getenv("REMOTE_ADDR")){ $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); }else if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")){ $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); }else if(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){ $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); }else{ $ip = "UNKNOWN"; } return $ip; } ?> ซาปา ลาวไก ฮานอย ประเทศเวียดนาม
   
 
  รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ซาปา ลาวไก ฮานอย 5 วัน 4 คืน ท่านละ 14,900.00 บาท (รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว)

ฮานอย ซาปา ลาวไก

ชินจ่าว...ซาปา หลังคาโลกแห่งอินโดจีน สัมผัสขุนเขาและสายลมหมอกด้วยภูมิประเทศที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาขั้นบันไดและสีสันความ
เป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ โดยสายการบินแอร์เอเชีย 5 วัน 4 คืน
กำหนดเดินทาง : กรุ๊ป 10 ท่านเดินทางทันที
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย - ลาวไก
08.00 ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน แอร์เอเซีย พบเจ้าหน้าที่ ของ TrekkerHut คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.20 เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3702
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮานอย
12.15 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหาร นำท่านชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามจากนั้นเที่ยวชมรอบเมืองฮานอย ชมอาคาร บ้านเรือนในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และ ทะเลสาบยามเย็นที่งดงาม  ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน  ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงฮานอย
21.00 นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ  /// ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 2 ลาวไก – ซาปา – Cat Cat Village
05.30 เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร

08.00
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  // สัมภาระฝากไว้ที่โรงแรม เช็คอินท์หลังเที่ยง
หลังอาหารนำท่านเดินชมเมืองซาปา ยามเช้า ชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา  Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /// หลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 ซาปา – Silver water fall – Tram Ton pass – Taphin Village
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา   จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ Tram Ton Pass จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองซาปา
บ่าย หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา Taphin Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า walking tour ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชมทัศนียภาพที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาต่างๆอย่างสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเมืองซาปา หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก /// พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 ซาปา – Bacha Market - ลาวไก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารนำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่จังหวัดลาวไก และมุ่งสู่  ตลาดบัคฮา
(Bac Ha Market) ตลาดบัคฮาถือเป็นตลาดนัดชาวเขาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบัคฮา จะมีการซื้อขายกันเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น ตลาดนี้จะรวมด้วยชาวเขาหลายเผ่า ที่ออกมาทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน อาทิ ม้ง,ไต ซึ่งจะมาพร้อมกับการแต่งการประจำเผ่าที่มีสีสันสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองบัคฮา

หลังอาหารนำท่านเดินทางชมหมู่บ้านแม้ว (Flower H’maong Village) จากนั้นนำชมบ้านของท่านผู้นำเผ่า ที่สร้างขึ้นในสมัยกลับสู่จังหวัดลาวไก ชมตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน และเที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารเมืองลาวไก
21.00 นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
วันที่ 5 ฮานอย – กรุงเทพฯ
06.00 บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
08.00 ทำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์   ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้          
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย 
18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
19.00 หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
21.03 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3707
23.15

เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ.. *** สิ้นสุดการเดินทางโดยสวัสดิภาพและ ประทับใจ ***

***สิ้นสุดการเดินทาง***

โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ  (อัตราค่าบริการนี้สำหรับกรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป)

โปรแกรม
ท่านละ
ฮานอย – ซาปา  5 วัน 4 คืน
14,900.-


ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ              
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ             2,000.-


ข้อแนะนำ : รายการเดินทางดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางแนวผจญภัย รักธรรมชาติ และวัฒนธรรม

หมายเหตุ *

(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)


อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม )

•             ค่าตั๋วโดยสาร FD ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
•             ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ VIP ไป-กลับ ฮานอย - ลาวไก
•             ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
•             ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ
•             ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
•             ค่ารถนำเที่ยวท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
•             ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 
•             ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต


อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม ) 

•             ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
•             ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรับต่อท่าน
•             ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
•             ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
•             ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
•             ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)


ข้อแนะนำ :            

ควรเตรียมเสื้อกันหนาว / หมวก / ถุงมือ / รองเท้า / ผ้าพันคอ / แว่นตากันแดด / รองเท้าสวมสบาย /
ยารักษาโรค และอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวบนรถไฟ อาทิ แปรงฟัน , ยาสีฟัน ฯลฯ

เอกสารประกอบการเดินทาง

เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม
เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง

•จองและชำระมัดจำท่านละ 5000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
•ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
•กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
•คณะผู้เดินทาง 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

เงื่อนไขการเดินทาง

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

www.TrekkerHut.com
Tel: 081-4977974

กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน พร้อม สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ 02-9512179 อัตโนมัติ

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

ภาพยานพาหนะ ที่พัก กิจกรรม  

   
 โปรแกรมใกล้เคียง แนะนำ

ซินจ่าว ประเทศเวียดนาม

รหัส
โปรแกรม
จำนวนวัน
เดินทางโดย
ราคา
เริ่มจาก
VN001
4 วัน 3 คืน
บิน / บิน
7,900
กทม
VN002
3 วัน 2 คืน
บิน / บิน
6,900
กทม
VN003
5 วัน 4 คืน
บิน / รถไฟ / บิน
9,900
กทม
VN004
4 วัน 3 คืน
รถ / รถ
8,900
กทม
VN005
4 วัน 3 คืน
บิน / บิน
8,900
กทม
VN006
7 วัน 6 คืน
บิน / รถไฟ / บิน
 
กทม
ทุกโปรแกรม กรุ๊ปส่วนตัว เริ่มที่ 8 ท่าน ได้ราคาเดิม ยังสามารถเลือกการเดินทางเองได้ตามงบประมาณท่าน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน บริการจองให้ฟรี จ่ายตามหน้าตั๋ว เริ่มต้นที่ท่านละ 2,300-9,900 บาท แนะนำควรจองล่วงหน้า 2 เดือน