'; $message .= 'จากคุณ : '.$postName.' ['.$date.']'; $subject = 'มีคนตอบกระทู้'; // header $head = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $head .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n"; $head .= "From: $name <$mail>\r\n"; $head .= "Reply-To: $mail\r\n"; $head .= "X-Sender: $mail\r\n"; $head .= "X-Mailer: PHP5\r\n"; //mailer $head .= "X-Priority: 3\r\n"; //1 UrgentMessage, 3 Normal if(@mail($tomail,$subject,wordwrap(stripslashes($message)),$head)){ // } } function getIP(){ $ip; if(getenv("REMOTE_ADDR")){ $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); }else if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")){ $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); }else if(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){ $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); }else{ $ip = "UNKNOWN"; } return $ip; } ?> ทัวร์ฮานอย เวียดนาม หุ่นกระบอกน้ำ ฮาลองเบย์
   
 
  รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ทัวร์ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่ท่านละ 7,900 บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดวันเดินทาง
ราคาท่านละ
   

ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน
โดย Thai Air Asia (FD)

ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะยิ่ง
ช้อปปิ้งจุใจบนถนนสามสิบหกสายกับหลากหลายสินค้า
ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
บริการรับจัดกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป ในราคา 6,900 บาท กำหนดวันเดินทางได้เองเลย (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินบริการจองให้ฟรี)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮาลอง

08.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 Thai Air Asia ประตูที่ 2 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
10.20 เดินทางสู่เมืองฮานอย โดยเที่ยวบินที่ FD3702
12.10 ถึงสนามบิน Noi Bai หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลอง เมืองที่ตั้งของอ่าวฮาลอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล แวะชมศูนย์แสดงสินค้าของทางรัฐบาล ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้ประชาชนที่พิการเนื่องจากฝนเหลืองในสมัยสงคราม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Sunlight Hotel หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 2 อ่าวฮาลอง-ถ้ำเทียนกุง-บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดเนินหยก-ถนนสามสิบหกสาย-หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า


บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่านล่องเรือโบราณ

เพื่อชื่นชมความงามดินแดนสวรรค์ของอ่าวฮาลอง ที่ได้รับสมญาว่า กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม และองค์การ UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสป่าเกาะหินที่มีหินน้อยใหญ่ ตั้งประชันเสียดยอดเรียงรายกว่า 3000 เกาะ เคยเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องอินโดจีน จากนั้นนำท่านชมถ้ำเทียนกุง อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองนี้ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อยที่ยังความสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านชาวประมงที่มีบ้านตั้งอยู่ในอ่าวฮาลองและมีอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ท่านสามารถเลือกซื้อ ปลา ปู กุ้ง หอย หรือกั้ง และให้ทางเรือปรุงให้ตามเมนูที่ท่านพอใจ

12.00 บริการอาหารกลางวัน บนเรือแบบซีฟู๊ด และล่องชมความงามของอ่าวและหมู่เกาะต่างๆ
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอย ระหว่างทางแวะชมศูนย์ผลิตสินค้าพื้นเมืองของทางรัฐบาล เลือกชมสินค้าพื้นเมือง ทั้งของที่ระลึกและขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อถึงฮานอย วิวทิวทัศน์สองข้างทางเป็นพื้นราบส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าว แบ่งซอยเป็นแปลงเล็ก ๆ บางแปลงปลูกพืชจำพวกเผือก บัว และบนคันนาขนาดจิ๋วยังปลูกพืชผักสวนครัวอีกต่างหาก และผ่านแม่น้ำแดงที่น้ำในแม่น้ำมีสีค่อนข้างขุ่นไปทางสีแดงเพราะได้ละลายแร่ธาตุต่าง ๆ จากดินริมสองฝั่ง บางครั้งเรียกว่าแม่น้ำหอม เป็นสายน้ำที่ประดุจเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี่ยงทุ่งกว้างและบรรดาเมืองรายรอบนครหลวงฮานอยเช่นเดียวกับแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพฯ ยิ่งเข้าใกล้ตัวเมืองก็จะสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ ต่างคนก็ต่างรีบ ไม่ใยดีที่จะเคารพกฎจราจร กรุงฮานอยมีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพฯ มาก ตึกรามบ้านช่องส่วนใหญ่เป็นตึกเก่าสไตล์โคโลเนียล จากอิทธิพลของยุคฝรั่งเศส ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง มีเสน่ห์สวยงาม และยังห้ามต่อเติมตามอำเภอใจด้วย ต้นไม้ใหญ่ก็มีเต็มเมือง ช่วยกรองไอเสียจากรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ได้ดี จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองเก่าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย มีเรื่องเล่าต่อเนื่องกันมายาวนานว่า พระเจ้าเลไทโตได้รับดาบวิเศษมาใช้ในการต่อสู้กับพวกหมิงจากจีนในปี พ.ศ. 1961-1971 เป็นเวลา 10 ปี หลังจากได้ชัยชนะ ปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ได้เสด็จลงเรือไปกลางทะเลสาบแห่งนี้ เพื่อจะคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ สักครู่หนึ่งเต่าก็ขึ้นมารับดาบจากพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วดำน้ำหายลงไปในทะเลสาบ อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแห่งนี้ และมีหอคอยเล็ก ๆ ชื่อว่า หอคอยเต่า อยู่บนเกาะกลางทะเลสาบและยังมีเต่าตัวใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วยมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่เกาะหยก ชมวัดเนินหยก ซึ่งเป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเวียดนาม ประดิษฐานรูปเคารพเจ้าพ่อกวนอู และขงจื้อพร้อมศิษย์ และที่อาคารหลังเล็กมีซากเต่าตัวใหญ่สตัฟฟ์ไว้ให้ชม 1 ตัว พร้อมดาบศักดิ์สิทธิ์จำลอง 1 เล่ม ใส่ตู้กระจกไว้ใกล้กัน จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกบริเวณถนนสามสิบหกสาย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยถนนแต่ละสายจะขายของแตกต่างกัน แยกประเภทได้ชัดเจน สามารถเดินซื้อกันได้อย่างจุใจ ร้านเหล่านี้จะมีทั้งร้านของรัฐบาลและร้านของชาวบ้าน ราคาสินค้าในร้านของรัฐบาลจะแพงกว่า แต่มีคุณภาพรับประกันได้ว่าไม่มีปัญหา และจะต่อรองราคาไม่ได้ สินค้าที่น่าสนใจได้แก่ ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแก้ว รองจาน เสื้อคลุมผ้าไหม ราคาถูก ประณีต ลวดลายสวยงาม เครื่องดนตรีทำจากไม้ไผ่ก็น่าสนใจ ทั้งเครื่องเคาะ ซีโลโฟน เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ไม้แกะสลัก ภาพเขียนบนผืนผ้า หน้ากากทำจากกระด้งไม้ไผ่ ภาพประดับทำจากเปลือกไข่ เรือสำเภาไม้จำลอง และการเดินช้อปปิ้งในฮานอยท่านจะต้องระมัดระวัง เพราะมีผู้คนเดินกันหนาแน่น รถจักรยานและมอร์เตอร์ไซด์ก็มีมาก เวลาข้ามถนนต้องใช้ความคล่องแคล่วเป็นพิเศษ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้านที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆของเวียตนาม แสดงพร้อมด้วยวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบ ที่หาชมได้เฉพาะในประเทศเวียดนามเท่านั้น หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kim Lien Hotel หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 3 สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักโฮจิมินห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรม-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จตุรัสบาดิงห์ บนถนนเดียนเบียนฟู ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพ ของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 48 ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม คือสุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วยบ้านพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียว ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วัดแห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
- จากนั้นถัดไปอีกเล็กน้อยนำท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (ปิดทำการวันจันทร์และวันศุกร์) ที่จัดแสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพันธุ์วิทยาได้เป็นอย่างดี จึงทำให้น่าสนใจมาก
- จากนั้นนำท่านชมวิหารวรรณกรรม ซึ่งสร้างในสมัย พ.ศ. 1673 เพื่ออุทิศแด่ขงจื๊อ ทั้งยังเคยใช้เป็นสถานฝึกอบรมบรรดาขุนนาง และยังมีหลักศิลาจารึกชื่อของบรรดาผู้ที่สอบผ่านเป็นจอหงวนในสมัยนั้นด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Noi Bai เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีจากร้านปลอดภาษี
12.50 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD3703
14.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการโดยรวม

1. ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
2. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าล่องเรือตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ขึ้นลง ตามเทศกาล ฉะนั้นควรจองล่วงหน้า
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1. กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวทุกวันที่กล่าวมาข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้ ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับเวลา และสภาพภูมิอากาศ และยานพาหนะที่เดินทาง และลูกทัวร์เป็นหลัก หากรักษาเวลา รับรองเที่ยวครบค่ะ แต่จะพยายามนำเที่ยวให้ครบทุกสถานที่ค่ะ และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของไกด์และคนขับรถเป็นหลัก โดยยึดความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นหลักเสมอ 

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่งได้ที่ คลิ๊กที่นี่
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา พุทธมณฑล เลขบัญชี 247-0-56304-6
2. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย สาขา รัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี 137-0-05527-7
3. บัญชีออมทรัพย ์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ศาลายา เลขบัญชี 316-2-53169-4
4. บัญชีอมทรัพย์ ธนาคาร กรุงศรี สาขาย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 463-1-15117-6
5. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกไรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 726-2-81631-6

กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน พร้อม สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ 02-8889344 อัตโนมัติ

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณา ตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ภาพยานพาหนะ ที่พัก กิจกรรม  โปรแกรมใกล้เคียง แนะนำ

ซินจ่าว ประเทศเวียดนาม

รหัส
โปรแกรม
จำนวนวัน
เดินทางโดย
ราคา
เริ่มจาก
VN001
4 วัน 3 คืน
บิน / บิน
7,900
กทม
VN002
3 วัน 2 คืน
บิน / บิน
6,900
กทม
VN003
5 วัน 4 คืน
บิน / รถไฟ / บิน
9,900
กทม
VN004
4 วัน 3 คืน
รถ / รถ
8,900
กทม
VN005
4 วัน 3 คืน
บิน / บิน
8,900
กทม
VN006
7 วัน 6 คืน
บิน / รถไฟ / บิน
 
กทม
ทุกโปรแกรม กรุ๊ปส่วนตัว เริ่มที่ 8 ท่าน ได้ราคาเดิม ยังสามารถเลือกการเดินทางเองได้ตามงบประมาณท่าน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน บริการจองให้ฟรี จ่ายตามหน้าตั๋ว เริ่มต้นที่ท่านละ 2,300-9,900 บาท แนะนำควรจองล่วงหน้า 2 เดือน

 
:
อีเมล :
เบอร์โทรศัพทร์ :
:
: CAPTCHA Image