'; $message .= 'จากคุณ : '.$postName.' ['.$date.']'; $subject = 'มีคนตอบกระทู้'; // header $head = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $head .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n"; $head .= "From: $name <$mail>\r\n"; $head .= "Reply-To: $mail\r\n"; $head .= "X-Sender: $mail\r\n"; $head .= "X-Mailer: PHP5\r\n"; //mailer $head .= "X-Priority: 3\r\n"; //1 UrgentMessage, 3 Normal if(@mail($tomail,$subject,wordwrap(stripslashes($message)),$head)){ // } } function getIP(){ $ip; if(getenv("REMOTE_ADDR")){ $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); }else if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")){ $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); }else if(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){ $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); }else{ $ip = "UNKNOWN"; } return $ip; } ?> เวียดนามกลาง เว้ ดานัง 4 วัน 3 คืน เพียงท่านละ 8,900 บาทเท่านั้น
   
 
  รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ท่านละ 7,900.00 บาท ไป รถ กับ รถ เริ่มจาก กทม.

เที่ยว 2 มรดกโลก (เว้ - ฮอยอัน)
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - เวียดนาม - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน
นั่งกระเช้าบาน่าฮิล Bana Hills
6 วัน 5 คืน (เดินทาง ไป - กลับ ทางรถโค้ชปรับอากาศ)

วันแรกทานข้าว 3 ชาติ (ไทย ลาว เวียด)
วันกลับช็อปปิ้ง 3 ชาติ (เวียด ลาวไทย )

เวียดนาม-เว้-ดานัง-ฮอยอัน เที่ยว 2 มรดกโลก
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ พัก 4 ดาว เที่ยวครบ อาหารภัตตาคาร

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง

02 - 07 เมษายน 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
10 - 15 เมษายน 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
01 - 06 พฤษภาคม 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
29 ก.ค. - 03 ส.ค. 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
22 - 27 ตุลาคม 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
04 - 09 ธันวาคม 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
**** พิเศษ เมนูอาหารทะเล

ชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม เที่ยว 2 มรดกโลก (เว้ - ฮอยอัน) !!! เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดบริการท่านด้วยโรงแรมมาตรฐานและอาหารระดับภัตตาคาร พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ที่มากประสบการณ์ พิเศษ โปรแกรมของเรานอนเว้ 2 คืน เพราะเว้ เป็นเมืองใหญ่ และ สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ดีกว่าไปนอน เมืองดองฮา ที่เป็นเมืองเงียบๆ

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร
18.00 คณะพร้อมกัน ที่จุดนัดหมาย คลิกดูแผนที่จุดนัดหมายได้ที่นี่ เดินทางสู่จังหวัดมุกดาหารเส้นทางผ่านสระบุรี โคราช, มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ท่านสามารถขึ้นรถระหว่างทางได้ตลอดเส้นทาง ผ่านแถว วังน้อย จอดพัก ปั๊ม ปตท. อิสระในการพัก และทำภาระกิจส่วนตัว หรือท่านที่ยังไม่ได้ทานอาหาร ก็สามารถ หาอะไรรองท้อง หลังจากนั้นเดินทางต่อไป เพื่อมุ่งหน้าไป จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - อุโมงค์วินห์ม็อก - เว้
เช้า ถึงมุกดาหาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมพลอย พาเลซ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีทีสุดในมุกดาหารเปิดห้องให้อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวทานอาหารเช้าที่โรงแรมพลอย(มื้อ1) หลังอาหารเดินทางสู่ด่านตรวจคนขาออก นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ข้ามน้ำโขงสู่เมือง สะหวันนะเขต สปป.ลาว และเดินทางโดยรถยนต์ต่อตามทางหลวงหมายเลข 9 ที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานผ่าน ด่านลาวเบาเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนทั้งสองประเทศระหว่างการเดินทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 2) ที่เมืองพิณ ในลาว
บ่าย ถึงด่าน LAO BAO ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 2 ประเทศ สามารถแลกเงินด่องได้ที่นี่ (1 บาท/ประมาณ 500 ด่อง) เดินทางสู่เมืองดองฮา ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำเบนไห่ ในแนวเส้นขนานที่ 17 เป็นแม่น้ำ สายประวัติศาสตร์ที่แบ่งแยกเวียดนามเหนือ-ใต้ จากนั้นเข้าสู่หมู่บ้าน วินห์ม็อก ชมอุโมงค์หลบภัย ใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่าง หนักของทหารอเมริกา ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันแอบขุดในตอนกลางคืนหรือขุดในขณะที่มีเสียงปืน เสียงระเบิด ขนดินทิ้งทะเล เพื่ออำพรางไม่ให้ข้าศึกรู้ ในปี 1966 เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่มีความสำคัญในสงครามเวียดกง ใช้เวลาในการขุด 20 เดือนซึ่งสามารถ นำชาวบ้านเข้าไป หลบภัยได้จำนวน 380 คน และอาศัยอยู่ในอุโมงค์ถึง.. 5 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 3) ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม Century Riverside Hotel Hue 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
(ข้อสังเกตุวันนี้มื้อเช้าทานอาหารที่ไทย กลางวันทานที่ลาว มื้อค่ำทานที่เวียดนาม 3 มื้อ 3 ชาติ )
วันที่ 3 เว้ - ดานัง - ฮอยอัน (ชมพระราชวังหลวง-เจดีย์เทียนมู-นั่งกระเช้า Bana hills)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชมพระราชวังหลวง(พระราชวังไดน้อย,พระราชวังเว้)ของจักรพรรดิ์และ สุสานของพระราชวงค์ที่สร้างไว้กลางป้อมอย่างแข็งแรง หลังจากนั้นนำท่านลงเรือล่องแม่น้ำหอมใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงชมวิถีชีวิตชาวเวียดนาม ทั้งบนแม่น้ำและสองฝั่งแม่น้ำ นำชม เจดีย์เทียนมู เจดีย์สูงริมแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของภพแต่ละภพของพระพุทธเจ้า
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 5) ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน โดยผ่านเมืองดานังระหว่างทางจะได้ชมทิวทัศน์ของภูเขาอันสวยงามสลับซับซ้อนของหุบเขาไฮวานและจุดชมวิว ผ่านคาบสมุทรลังโก ลอดอุโมงค์ความยาว 6,000 เมตร ซึ่งในอดีตช่องเขานี้เป็นหนทางเดียวในการเดินทางระหว่าง ตอนเหนือและใต้ ถึง Bana Hills นำท่านนั่งกระเช้า Bana hills กระเช้ายาวที่สุดในโลก (ระยะทาง 5,000 เมตร) ชมบรรยากาศภูเขาบาน่า ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,474 เมตร สัมผัสอากาศสบายๆ ประมาณ 14-17 องศาเซลเซียส ท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันสวยงามที่เนิน VongNguyet ที่ภูเขาบาน่าจากนั้นก็เดินทางต่อ ถึงฮอยอัน เมืองมรดกโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 6)ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Thuy Duong III hotel 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 4 ทัวร์เมืองฮอยอัน - ดานัง - เว้
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อ7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองฮอยอัน อดีตเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ 300 กว่าปีก่อน ซึ่งมีชาวจีนและชาวญี่ปุ่น เคยมาค้าขาย ชมบ้านเมืองเก่าแก่ได้รับการบูรณะอย่างดีและต่อเนื่องโดย ลูกหลานสมัยหลังมีร้านค้าขายของพื้นเมืองมากมายชมพิพิธภัณพฑ์ บ้านโบราณ ชมศาลเจ้าของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ชมสะพานญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรง โค้งของตัวสะพานและหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเว้ ผ่านจังหวัดกวางนัมเป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งแปซิฟิคที่สวยที่สุด ซึ่งมีอ่าวขนาบ ทั้งสองด้าน ท้องทะเลสีคราม อ่าวน้อยใหญ่เรียงรายเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 8) ณ ภัตตาคาร (พิเศษ เมนูอาหารทะเล)
บ่าย จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง บริเวณตลาดพื้นเมืองดองบา ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกนานาชนิด ที่มีมาให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 9) ณ ภัตตาคาร จากนั้นเชิญท่านลงเรือมังกร (Dragon boat) ลอยลำกลางแม่น้ำหอม ชมบรรยากาศ สองฝั่งน้ำยามค่ำคืน พร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองของเวียดนาม ซึ่งมีคณะนักร้องสาวสวยในชุดอ๋าวใหญ่ประจำชาติพร้อมวงดนตรีพื้นเมือง มาเล่นให้ท่านชมสดๆโดยไม่ใช้เครื่องเสียง ซึ่งในสมัยก่อนจะเล่นให้จักรพรรดิ์ ของเวียดนามฟังเท่านั้น และ ร่วมลอยกระทงบนลำน้ำหอมร่วมกันและนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Century Riverside Hotel Hue 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 5 เว้ - สะหวันนะเขต พระธาตุอิงฮัง - มุกดาหาร ตลาดอินโดจีน
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อ10) ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต โดยผ่านด่าน ลาวเบา แวะซื้อสินค้า ที่ร้านค้าปลอดภาษีทั้งของเวียดนาม และ ของลาวเข้าประเทศลาว ชมชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งถนน และชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ11) ณ ร้านอาหารในประเทศลาว
บ่าย และ พาท่านนมัสการ พระธาตุอิงฮังและเดินทางต่อสู่มุกดาหาร กลับถึงชายแดนไทย - ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่จังหวัดมุกดาหาร และ แวะช้อปปิ้ง ตลาดอินโดจีน ซึ่งมีสินค้านาๆชนิดให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจก่อนกลับบ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อ12) ที่ โรงแรมพลอย ในจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 6 กรุงเทพฯ
04.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ .....
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 

อัตราค่าบริการ 7,900.00 บาท อาหาร 12 มื้อ

ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 7,900 บาท เริ่มที่ กทม.
ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 7,500 บาท เริ่มที่ มุกดาหาร
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 7,200 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 6,500 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาทอัตรานี้รวม

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน มาตราฐาน 4+3 ดาว ที่ระบุตามรายการ
ค่าเปิดห้องโรงแรมพลอย ที่เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดในมุกดาหาร เช้า วันที่ 2 ให้อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว ห้องละ 4-5 ท่าน
ค่าอาหาร 12 มื้อที่ระบุตามรายการ เมนูพิเศษ รวมอาหารทะเล 1 มื้อ
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
ค่าเรือบนแม่น้ำหอม 2 ครั้ง
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง ) และเหลือหน้าว่างๆ 2 หน้า (เดินทางเข้าประเทศเวียดนามคนไทยไม่ต้องขอวีซ่า)

วันเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม..
1) กล้อง 2) ยาประจำตัว 3)เสื้อกันหนาว(บางฤดู) หรือ ใช้บนเครื่องบินและรถ แอร์เย็น
4) เครื่องคิดเลข (ใช้ต่อลองเวลาซื้อของ) 6) ไฟฉาย

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ามัดจำ 2,000 บาท ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ ใดๆ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารภายในประเทศไทยเอง เพื่อมาร่วมคณะทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ท่านต้องตรวจว่าหนังสือเดินทางมีอายุเหลือ เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ท่าน เดินทางออกนอกประเทศ หรือ เข้าประเทศ หนึ่งประเทศใด บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน และ จะไม่คืนเงินค่าบริการ


การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่งได้ที่ คลิ๊กที่นี่
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
กรุงไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
493-019403-2
ไทยพาณิชย์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
357-242130-8


กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน พร้อม สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ 02-888-9097 อัตโนมัติ

 

 

ภาพยานพาหนะ ที่พัก กิจกรรม