'; $message .= 'จากคุณ : '.$postName.' ['.$date.']'; $subject = 'มีคนตอบกระทู้'; // header $head = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $head .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n"; $head .= "From: $name <$mail>\r\n"; $head .= "Reply-To: $mail\r\n"; $head .= "X-Sender: $mail\r\n"; $head .= "X-Mailer: PHP5\r\n"; //mailer $head .= "X-Priority: 3\r\n"; //1 UrgentMessage, 3 Normal if(@mail($tomail,$subject,wordwrap(stripslashes($message)),$head)){ // } } function getIP(){ $ip; if(getenv("REMOTE_ADDR")){ $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); }else if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")){ $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); }else if(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){ $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); }else{ $ip = "UNKNOWN"; } return $ip; } ?> ทัวร์เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ 7 วัน
   
 
  รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ทัวร์เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ 7 วัน 6 คืน

ฮานอย ฮาลองเบย์  เว้  ดานัง  ฮอยอัน  โฮจิมินห์
7 วัน 6 คืน

ฮานอย ฮาลองเบย์  เว้  ดานัง  ฮอยอัน  โฮจิมินห์
ฮานอย ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดีบ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ  ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ พระราชวังเว้  สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนมูเมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น อุโมงค์กูจี พิพิธภัณฑ์สงคราม
โบสถ์นอร์ทดาม ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน
กำหนดเดินทาง:กรุ๊ป 10 ท่าน เดินทางทันที
วันที่ 1 เดินทาง  กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง
05.00
ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4
ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน แอร์เอเซีย พบเจ้าหน้าที่ ของ trekkerhut   
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
08.35 เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบิน แอร์เอเซีย
เที่ยง เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารเที่ยงที่สนามบิน
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถยนต์ระยะทาง ประมาณ 180 กม. ( ใช้เวลา 3-3.5 ชม ) เดินทางสู่ มรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์  ถึงฮาลองเบย์ เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่อ่าวฮาลองเบย์  ( บริการอาหารซีฟูดส์รสเยี่ยมถูกปากคนไทย )
หลังอาหาร อิสระ เที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของอ่าวฮาลองเบย์ได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำด่งเทียนกุง  อาหารเที่ยงซีฟูดส์สดๆ บนเรือ -  ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อบปิ้งถนน 36 สาย  ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา
ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการจากหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ
12.00 (บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดส์สด ๆ บนเรือ) อีกทั้งทุกท่านสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากเรือกระชัง หรือชาวบ้านที่มาล่องเรือขายกันสด ๆ แบบราคาน่ารับประทาน โดยเจ้าหน้าที่บนเรือสามารถปรุงอาหารให้ท่านได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม หรือ ผัด ....อิ่มท้อง อิ่มตา แล้วกลับขึ้นฝั่ง เดินทางต่อ สู่กรุงฮานอยใน เส้นทางเดิม แวะ เลือกซื้อของฝาก
บ่าย ชมงานฝีมือระหว่างทางกลับถึงฮานอยนำท่านเที่ยวชมรอบเมืองฮานอยชมอาคารบ้านเรือนในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และ ทะเลสาบยามเย็นที่งดงาม   ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน  ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปีและตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อบปิ้งย่านถนนเก่า 36 สาย จนสมควรแก่เวลาเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( ขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม )
หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนามชมเรื่องราวที่สนุกสนานวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว  จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงกลับสู่ที่พัก
วันที่ 3 สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ – วิหารวรรณกรรม – เว้ – พระราชวังเว้ - ล่องเรือแม่น้ำหอม – เจดีย์วัดเทียนมู
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
ทำท่านเดินทางเข้าเคารพศพที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์   ( ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ ) ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า  และมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์  และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว  สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ  สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แปลกตาทีเดียว ตามประวัติกล่าวว่า มาจากการนิมิตนั่นเอง ชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม
10.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เตรียมตัวบินลัดฟ้าสู่เมืองเว้
12.40

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
ออกเดินทางสู่เมืองเว้ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN245

บ่าย เดินทางถึงสนามบินเมืองเว้ นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ถนนสายโรแมนติค จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพความงดงามของแม่น้ำหอม หรือแม่น้ำเฮืองยาง และสัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนามริมฝั่งแม่น้ำหอม แม่น้ำสายโรแมนติคที่สุดของเมืองเว้ แวะชมความงามของ วัดเจดีย์เทียนมู ที่ตั่งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำหอม ชม พระราชวังเมืองเว้ มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามกลาง พระราชวังโบราณ หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า ไดนอย ที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียนทั้ง 13 พระองค์ เคยประทับอยู่ที่นี่ จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน
ค่ำ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 เว้ – สุสานจักรพรรดิ   – ฮอยอัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นเดินทางสู่ สุสานจักรดิ์พรรดิ์ข่ายดิงห์  ที่ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งชมความงดงามและชมสถาปัตยกรรมของการก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพเขียนพื้นผนังที่บรรจงใช้พู่กันวาดด้วยเท้า จากนั้นช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดพื้นเมืองด่งบา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองดานังโดยระยะทางกว่า 141 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลแปซิฟิคที่สวยงามที่สุด มีอ่าวขนาบ ท้องทะเลสีครามและผ่านจุดชมวิวบนภูเขา ไหหวัน ภูเขาที่แบ่งเวียดนามเหนือใต้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์จาม พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของศิลปะพวกจามที่ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในประเทศเวียดนามและขึ้นชมเทือกเขาหินอ่อนพร้อมนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์ 
จากนั้นนำท่านชมสินค้างาน OTOP ของคนเวียดนาม ณ หมู่บ้านช่างแกะสลักหินอ่อน จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฮอยอัน เช็คอินท์เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5   ฮอยอัน- ดานัง – โฮจิมินห์ซิตี้ – ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน ท่านจะได้สัมผัสกับเมืองเล็กที่สุดแสนจะโรแมนติคและ
คลาสสิคที่สุดอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่ามีเรือขนส่งสินค้าอย่างเรือสำเภาจีนเข้ามาค้าขายเกิดการแลกเปลี่ยนทั้งในด้านสินค้าและวัฒนธรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของเมืองนี้ด้วย ที่ทางรัฐบาลได้อนุรักษ์สภาพของสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ให้คงอยู่ในสภาพเดิม และชม สะพานญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นสะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเด่นพร้อมกับรับฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของบ้านโบราณ และเจดีย์ฟูเจี้ยน ช้อบปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมืองตามอัธยาศัย
11.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินดานัง เพื่อเตรียมตัวออกดินทางต่อสู่ นครโฮจิมินห์
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN325        
14.40 เดินทางถึงสนามบินนครโฮจิมินห์ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่งอนและได้สร้างตรมแบบต้นฉบับของประเทศฝรั่งเศส  และ ชมศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ที่ด้านหน้าได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึง   จากนั้นนำท่านเช็คอินท์เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน
18.30 นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ แม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อม บริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอเสียดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม 
วันที่ 6  อุโมงค์กูจี – ซิตี้ทัวร์ – ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

อาหารเช้าแล้ว แล้วนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร     และเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม
เที่ยง  บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านเข้าเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ที่ซึ่งรวบรวมประวัติความเป็นมา การสร้างชาติของชาวเวียดนาม และที่เก็บรวบรวมอาวุธที่ใช้ในการรบสมัยสงครามให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษากัน จากนั้นนำท่านชม วังเอกภาพหรือทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเพื่อการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชมห้องปฏิบัติการ การรบ การติดต่อสื่อสารและการวางแผนการรบ การหลบภัยต่างๆภายใน นำท่านช้อบปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในนครโฮจิมินห์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิ ตุ๊กตาไม้ งานแกะสลัก เรือสำเภา หรือของแต่งบ้าน ฯลฯ
                       
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร// หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 7 โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
11.35 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN851
13.05 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจ //   ***สิ้นสุดการเดินทาง***
โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

หมายเหตุ 

(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม )

•             ค่าตั๋วโดยสาร VNไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
•             ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
•             ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ
•             ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
•             ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
•             ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 
•             ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม ) 


•             ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
•             ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
•             ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
•             ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
•             ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
•             ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เอกสารประกอบการเดินทาง

เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม
เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง

•             จองและชำระมัดจำท่านละ 5000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
•             ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
•             กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
•             คณะผู้เดินทาง 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

เงื่อนไขการเดินทาง

-          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
-          บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-          คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่งได้ที่ คลิ๊กที่นี่
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา พุทธมณฑล เลขบัญชี 247-0-56304-6
2. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย สาขา รัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี 137-0-05527-7
3. บัญชีออมทรัพย ์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ศาลายา เลขบัญชี 316-2-53169-4
4. บัญชีอมทรัพย์ ธนาคาร กรุงศรี สาขาย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 463-1-15117-6
5. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกไรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 726-2-81631-6

กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน พร้อม สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ 02-9512179 อัตโนมัติ

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 
โปรแกรมใกล้เคียง แนะนำ

ซินจ่าว ประเทศเวียดนาม

รหัส
โปรแกรม
จำนวนวัน
เดินทางโดย
ราคา
เริ่มจาก
VN001
4 วัน 3 คืน
บิน / บิน
7,900
กทม
VN002
3 วัน 2 คืน
บิน / บิน
6,900
กทม
VN003
5 วัน 4 คืน
บิน / รถไฟ / บิน
9,900
กทม
VN004
4 วัน 3 คืน
รถ / รถ
8,900
กทม
VN005
4 วัน 3 คืน
บิน / บิน
8,900
กทม
VN006
7 วัน 6 คืน
บิน / รถไฟ / บิน
 
กทม
ทุกโปรแกรม กรุ๊ปส่วนตัว เริ่มที่ 8 ท่าน ได้ราคาเดิม ยังสามารถเลือกการเดินทางเองได้ตามงบประมาณท่าน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน บริการจองให้ฟรี จ่ายตามหน้าตั๋ว เริ่มต้นที่ท่านละ 2,300-9,900 บาท แนะนำควรจองล่วงหน้า 2 เดือน