หน้าแรก

  รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

บริการรับจัดทัวร์ตามรูปแบบของท่าน กรุ๊ปหมู่คณะ ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

สิกขิม/เมืองดาร์จีลิ่ง ประเทศอินเดีย 6วัน 5คืน
สนามบินบักโดกรา-เมืองดาร์จีลิ่ง –ชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ไทเกอร์ฮิล -นั่งรถไฟ TOY TRAIN - เมืองกังต๊อก – หมู่บ้านลาชุง –หุบเขายุมถัง(สวิสเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก) - จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – ทะเลสาบฉางโก – วัดรุมเต็ก-สนามบินบักโดกรา

วันที่ 1
กรุงเทพ - กัลกัตต้า - บักโดกรา - ดาร์จีลิ่ง (รวมอาหาร เที่ยง-เย็น )
01.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E78
02.20 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตต้า (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองบักโดกรา
10.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) โดยสายการบิน Jet-Konnect เที่ยวบิน S2-4651..kolkata-bagdogra
11.40 น.:
ถึงสนามบินเมืองบักโดกราไกด์ท้องถิ่นของเราจะรับท่านที่สนามยิน หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (1) ที่ร้านอาหาร The Marinna ที่เมืองบักโดกรา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดาร์จีลิ่ง เดินทางโดยรถToyota Innovaหรือ Mahindra Xyloใช้เวลาประมาณ 3-4ชั่วโมงถึงเมืองดาร์จีลิ่ง เมืองที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,150 ม. เมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษที่อยู่บนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา ที่มีชื่อเสียงมากอย่างยาวนานและเป็นเมืองที่มีใบชาที่ดีที่สุดในโลก เป็นชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชา
เย็น:
นำท่านไปเดินช็อปปิ้งที่ตลพื้นเมืองซอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่งจากนั้น นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น (2) หลังอาหารกลับพักผ่อนที่โรงแรม Hotel Rj Resortตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ดาร์จีลลิ่ง - ไทเกอร์ฮิล จุดชมวิวยอดเขาคันเชงจังก้า - วัดกูม -นั่งรถไฟ TOY TRAIN สถาบันการปีนเขาหิมาลัย - สวนสัตว์ปมจาร์ นัยดรู -เมืองกังต๊อก (รวมอาหารเช้า-ไม่มี-เย็น)
04.00
Morning Callแต่เช้าตรู่เพื่อนำท่านไปชม พระอาทิตย์ขึ้น ที่จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า(8591เมตร) ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์อยู่ที่ความสูง 8,650 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเลแล้วระยะทางใช้เวลลาประมาณ 45นาที่ จากนั้นนำท่านชม วัดกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่งโดยเฉพาะพระพุทธรูป Maitreya Buddhaที่สูงถึง 5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายมหายาน(หมวกเหลือง)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(3) หลังอาหารนำท่านไปนั่งรถไฟ TOY TRAINได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ขนาดเล็ก เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 7000 ฟุต รถไฟจะจอดให้ชม อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บาตาเซียลูป เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994และ จอดให้ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ การนั่งรถไฟ TOY TRAINใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา และชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย นก เหยี่ยวและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย จากนั้นเตรียมเช็คเอาท์เก็บสัมภาระขึ้นรถ นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกังต๊อซึ่งเป็นเมืองหลวงประจำเมืองสิกขิมตั้งอยู่ทางด้านล่างของเทือกเขาหิมาลัย สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไทยที่The park restaurant (ไม่รวมในทัวร์) ในเมืองดาร์จีลิ่งซึ่งเป็นร้านที่เปิดโดยชาวดาร์จีลลิ่ง
เย็น
บริการอาหารเย็น (4) ที่โรงแรมหลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย สบาย พักโรงแรม Hotel Chumbi Residencyหรือ เทียบเท่า
วันที่ 3
เมืองกังต๊อก – จุดชมวิวยอดเขาคันชังจุงก้า - หมู่บ้านลาชุง (รวมอาหารเช้า-เที่ยง-เย็น)
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของยอดเขาคันชังจุงก้าที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ สามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาทางภาคเหนือได้ดีที่สุด แวะชม กะบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าพุตียา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิมชมวัดโพด่องซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสิกขิม สร้างในปี ค.ศ. 1830 โดยกษาสของสิกขิมตอนโพด่องเป็นเมืองหลวงที่สามของสิกขิม เป็นวัดในนิกายมหายาน(หมวกแดง)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่หมู่บ้านนาม็อก(ระหว่างทาง) (6) หลังอาหารออกเดินทางต่อ ในระหว่างเส้นทางเราจะแวะชม น้ำตกเพ็นซัง น้ำตกนากา หุบเขาแม่น้ำลาชุงชู น้ำตกบิมนาลา และ แวะพัก15.น .ที่เมืองชุงทางเพื่อขากาแฟและสูขา
เย็น
ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็น(7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..ที่โรงแรม Hotel Modern Residency หรือ เทียบเท่า
วันที่ 4
หมู่บ้านลาชุง–หุบเขายุมถัง–หมู่บ้านลาชุง- เมืองกังต๊อก (รวมอาหารเช้า-เที่ยง-เย็น)
เช้า
บริการอาหารเช้ที่โรงแรม (8) หลังนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถังYumthang Valley ที่ตั้งอยู่ความสูง3650เมตรเป็นหุบเขาที่ใหญ่และมีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิมและ ความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงิน โอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งบริเวณเส้นทางขึ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์หากท่านชอบเดินป่าเราสามารถเดิน Short walk จากหุบเขายุมถังถึงย่อน้ำร้อนพุYumthang Hot spring ระยะทาง 2 กม ตามหุบเขาที่สวยงาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (9) หลังอาหารเที่ยวออกเดินทางกลับสู่ เมืองกังต๊อก ระหว่างทางชมวิวของยอดเขาคันชังจุงก้าจากที่จุดชมวิว สีงกิกSinghik view pointอยู่ใกล้เมือง Manganถึงเมืองกังต๊อก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ ตลาดกังต็อกและชมบรรยากาศนามเย็นของเมืองกังต็อก
เย็น
บริการอาหารเย็น (10) ที่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรม Hotel Chumbi Residency หรือ เทียบเท่า
วันที่ 5
เมืองกังต๊อก – ทะเลสาบฉางโก - เมืองกังต๊อก-วัดรุมเต็ก (รวมอาหารเช้า-เที่ยง-เย็น)
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (11) 8:00นหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฉางโก ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ3775.มทะเลสาบนี้มีลักษณะคล้ายรูปไข่ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ลึกประมาณ 15 เมตร ถือเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและชาวพุทธ ในช่วงฦดูหนาวอากาศหนาวเย็นจนน้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็ง และเป็นทะเลสาปที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชู ซึ่งถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (12) ที่ทะเลสาบฌางโก
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่กังต๊อกระห่างทางแวะชมจุดชมวิวที่ Ganesh Tok เป็นวัดHindu ซึ่งอยู่บนจุดสูงสุดของเมืองกังต็อก

ถ้ามีเวลา วัดรุมเต็ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธ ในนิกายฆาจ์ยุ ซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศธิเบต วัดนี้จำลองมาจากวัดเฌอพู (TSURPHU)ในธิเบต ซึ่งได้ถูกทำลายลงเมื่อครั้งจีนบุกยึดธิเบตให้เป็นส่วนหนึ่งของจีน
เย็น
นำท่านไปเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ ตลาดกังต็อกและชมบรรยากาศนามเย็นของเมืองกังต็อกที่ M.G Marghบริการอาหารเย็น (13) ที่โรงแรมหลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย พักโรงแรมHotel Chumbi Residency หรือ เทียบเท่า
วันที่ 6
เมืองกังต๊อก –บักโดกรา – กัลกัตตา (รวมอาหารเช้า-เที่ยง)
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (14) หลังอาหารเตรียมเช็คเอาท์เก็บสัมภาระขึ้นรถ นำท่านเดินทางไปชม จากนั้นนำท่านนมัสการ องค์พระสถูปโดดูร์ ......ถ้ามีเวลา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ณิงมาปาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีในดอกบัว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ระหว่างทาง (15)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินบักโดกรา (เมืองสิริกูรี) เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองกัลกัตตา ปิดทริปทัวร์ท้องถิ่น อินเดียที่นี่
12.10 น.
โดยสายการบิน Jet-Konnect เที่ยวบินที่ S2-4652..........bagdogra-kolkata
13.10 น.
ถึง เมืองกัลกัตา เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย .........
อิสระรอบินกลับ 08.45 PM เที่ยวบิน 6E77 สายการบิน indigo
08.45 PM
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน indigo เที่ยวบิน 6E77

หมายเหตุ : สำหรับโปรแกรมเที่ยวทัวร์สิกขิม เป็นโปรแกรมเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ รถที่ใช้เป็นรถออฟโร้ด นั่งคันละ 4 - 5 คน มีการนั่งรถกันเยอะหน่อยครับ เรื่องเวลาอาหาร ก็มีการคลาดเคลื่อนกันบ้าง เพราะข้อจำกัดด้วยถนนหนทางและเส้นทางด้วยครับ เหมาะสำหรับ เพื่อนท่องเที่ยว ผจญภัย ไปได้ทั้งเด็ก และ ผู้สูงอายุ เที่ยว คาร์แคมป์ เดินนิดหน่อย สบายๆๆ และ ใช้ ไกด์ท้องถิ่น เป็นคนอินเดีย พูดภาษาไทยได้ เป็นทัวร์เต็มรูปแบบ

โรงแรม: 3 ดาว ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน (นั่ง 5-6 ท่านต่อคัน)
ท่านละ 18,000.00บาท (ไม่รวมตั๋วบินไปกลับ 4 เที่ยว) + ไม่รวมวีซ่า
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000.00 บาท ขั้นต่ำ 10 ท่าน เดินทาง ราคาเดิม
เป็นราคาเริ่มจาก สนามบินบักโดกรา (เมืองสิริกูรี)
บริการให้คำปรึกษา จองตั๋ว + ทำวีซ่า ฟรี
เหมาะสำหรับ กรุ๊ปส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน
**เมื่อได้เวลาของสายการบินค่อยปรับเวลาการเดินทางขาไปและกลับอีกครั้ง
ค่าบริการรวมดังนี้
1. โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)
2. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
3. ค่าบริการ นั่งรถไฟTOY TRAIN& Permit ต่างๆ ในสิกขิม
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ (15 มื้อ) ตามโปรแกรม
5. ค่ารถ Toyota Innova/ Mahindra Zylo นั่ง 5-6 ท่าน ต่อ คัน
6. ทัวร์ ไก่ด์ท้องถิ่น พูดไทยได้ และ ภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย......................รอรับท่านที่ สนามบินบักโดกรา (เมืองสิริกูรี)
7. น้ำดื่มและชา ระหว่างทาง วันละ 2 ขวด
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ (ทัวร์ไทยบริการทำให้ ที่นั่งละ 1 ล้านบาท) เริ่มจาก กทม
9. วีซ่า permit เข้าเมืองสิคขิม

ค่าบริการไม่รวม

1. ตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ทัวร์ไทยบริการจองให้ ชำระตามจริง) อยู่ที่ประมาณท่านละ 8,000-12,000 บาท ตั๋วบิน 4 เที่ยว
แนะนำลูกค้า เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง รีบตัดสินใจนะคะ จองไว บินถูก จองช้า บินแพง อยู่ระหว่าง 8,000-12,000 บาท
2. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย • ค่าวีซ่า (ทัวร์ไทยบริการทำให้ 1 รอบ เท่านั้น หมายเหตุ นัดทำพร้อมกัน

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ซักรีด อาหารบนโต๊ะส่วนตัว
3. ติปไกด์+ทีมงาน ตลอด 6 วัน คนละ 500 บาท ตลอดทริป ต่อ 1 ลูกค้า 1 ท่าน / สามารถติปส่วนตัวได้อีก กรณีท่านถูกใจทีมงานท่านใดเป็นการส่วนตัว

เอกสารประกอบการขอวีซ่า กรณี ให้ทางเราบริการทำให้ เล่มละ 2,500 บาท
รบกวนกรอกรายละเอียดดังนี้ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการทำวีซ่า อินเดีย
1. กรอกคำถาม เป็นภาษาอังกฤษ 28 ข้อ
1. ชื่อตัว –ชื่อสกุล
2. ชื่อก่อนหน้า หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อและ นามสกุล โปรดระบุมาให้หมด
3. เพศ สถานภาพ
4. วัน/เดือน/ปีเกิด
5. ศาสนา
6. สถานที่เกิด (เป็นจังหวัดก็ได้ค่ะ) รวมถึงประเทศที่เกิด
7. หมายเลขบัตรประชาชน
8. การศึกษาสูงสุด
9. ตำหนิที่ปรากฎในร่างการบังคับกรอก แต่สามารถเมคข้อมูลขึ้นได้ (เช่น ระบุว่า Scar at right hand)
10. สัญชาติปัจจุบัน/ ได้มาอย่างไร (ตอบว่าได้มาจากการเกิด) /สัญชาติก่อนหน้าถ้ามี
11. เลขที่พาสปอร์ต/ วันที่ออก/วันที่หมดอายุ/สถานที่ออก
12. เคยมีพาสปอร์ตก่อนหน้าหรือไม่ หากมีโปรดให้ข้อมูลให้ครบตามข้อ 11 หากหายไปแล้วก็ตอบมาได้เลยว่าไม่เคยมีไม่เป็นไร
13. ที่อยู่ปัจจุบัน (หมายถึงที่อยู่ที่เราอยู่จริง) อาจไม่ตรงตามทะเบียนบ้านได้
14. เบอร์โทรของที่อยู่ปัจจุบัน/เบอร์โทรมือถือ/อีเมล์
15. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
16. ชื่อ-นามสกุลของบิดา สัญชาติ วันเดือนปีเกิด/สถานที่ + ประเทศที่เกิด
17. ชื่อ-นามสกุลของมารดา สัญชาติ วันเดือนปีเกิด/สถานที่ + ประเทศที่เกิด
18. คู่สมรสในกรณีที่มี สัญชาติ วันเดือนปีเกิด/สถานที่ + ประเทศที่เกิด
19. ประเภทวีซ่าที่ขอ
20. วันที่คาดว่าจะเดินทาง / สนามบินที่จะไปลง/สนามบินที่ออกเพื่อกลับไทย
21. สถานที่ที่จะไปลงที่อินเดีย หากมีที่ที่จะไปพักอยู่แล้วก็ลงมาเลยค่ะ หากไม่มีสามารถเซิร์จหาโรงแรมในเมืองที่เราจะไปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ค่ะ
22. เคยไปอินเดียมาก่อนหรือไม่ หากเคย วัน/เดือน/ปีที่ไป ประเภทวีซ่าที่เคยขอไป หมายเลขวีซ่าที่ได้ วันที่วีซ่าออก /สถานที่ออกวีซ่า/เมืองที่ไปเที่ยว
23. ประเทศที่เคยเดินทางไปในรอบ 10 ปีมีที่ไหนบ้าง ระบุ
24. เคยถูกปฏิเสธวีซ่าอินเดียหรือไม่
25. อาชีพปัจจุบัน ตำแหน่ง
26. ชื่อและที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของบริษัท
27. เคยทำงานกับกองทัพที่เกี่ยวกับทหาร/ตำรวจ หรือไม่ หากเคย ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง ยศ
28. บุคคลอ้างอิง 2 ท่าน ในอินเดีย / ในประเทศไทย (ในอินเดียนั้นสามารถใส่เป็นชื่อที่อยู่ของโรงแรมได้หากไม่มีคนรู้จัก รายละเอียดที่ต้องการ ชื่อโรงแรม ที่ตั้ง /เบอร์โทร (ในส่วนที่ไทยนั้นให้ใส่เป็นชื่อคน ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรติดต่อค่ะ
2. เตรียมเอกสาร 5 อย่่าง ดังนี้
2.1 เล่มตัวจริง
2.2 สำเนาหน้าพาสปอร์ต
2.3 สำเนาบัตรประชาชน
2.4 รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นขาวเท่านั้น ย้ำๆๆๆๆๆๆๆๆ2x2 นิ้ว พื้นขาวเท่านั้น หน้าใหญ่เต็มภาพไม่ต้องตกใจ
2.5 สำเนาตั๋วบิน กรณีจองเอง (เฉพาะขาไปกลับ bangkok-kolkata)
--------------
ข้อ 1 พร้อมแล้ว ให้ พิมพ์ เก็บไว้ นั่งทำการบ้าน วันละข้อ พร้อมแล้ว ส่งพร้อมข้อ2
ข้อ 2 พร้อมแล้ว ให้ส่ง EMS เท่านั้น...ก่อนเดินทาง 15 วัน ใครติดออกทริป ตปท ต่อเนื่องควรยื่นล่วงหน้า
ส่งมาที่
นางสาว ชลีพร ชูชีพ
41 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ซอยทวีวัฒนา 10
แขวง/เขต ทวีวัฒนา
กทม10170
ผู้ประสานงาน คุณเอ 081-4977974......................หรือนัดพบกันที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใน วัน ไปยื่น จะแจ้งอีกครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้น

สิกขิม (Sikkim) เป็นรัฐที่เล็กเป็นอันดับสองรองจากรัฐ กัว หรือ โคอา (Goa) ใน ประเทศอินเดีย มีเมืองหลวงชื่อว่า กังต็อก (Gangtok) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด (ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสิกขิม) โดยในอดีตนั้นสิกขิมเป็นรัฐอิสระปกครองโดย พระเจ้านัมเกล แต่ต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ(ราวปีค.ศ. 1861) จนกระทั่งอินเดียที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเช่นกันประกาศอิสรภาพแยกตัวเป็นอิสระในปี ค.ศ.1950 จึงทำให้สิกขิมยอมทำสนธิสัญญาเป็นเมืองภายใต้การดูของอินเดียแทน สิกขิมมีที่มาจากคำ 2 คำในภาษาลิมบู (Limbu) คือคำว่า Su หมายถึง ใหม่ และคำว่า Khyim ที่หมายถึง บ้าน เมื่อรวมกันแล้วจึงหมายความว่า พระราชวังหรือบ้านหลังใหม่ กายภาพทางภูมิศาสตร์มีพื้นที่ทั้งสิ้น 7,096 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือและด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับประเทศธิเบต
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศเนปาล
ทิศใต้ ติดกับรัฐเบงกอลตะวันตก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับประเทศภูฏาน
แบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่
ภาคเหนือ มีพื้นที่มากที่สุด เป็นเขตยอดเขาสูง ภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็นและทุรกันดาร เมืองเอก ชื่อ แมงอัน (Mangan)
ภาคใต้ พื้นที่เล็กที่สุดและขนานกับภาคตะวันตก เมืองเอก ชื่อ เมืองนัมชิ (Namchi)
ภาคตะวันตก มีพื้นที่รองลงมา ต่อเนื่องลงมาจากเขตยอดเขาสูง เมืองเอก ชื่อ เมือง เกจิง (Gezing)
ภาคตะวันออก เป็นหุบเขากว้าง ถือเป็นเขตเกษตรกรรมสำคัญ และเป็นที่ตั้งของ กังต็อก เมืองหลวงประจำแคว้น
ฤดูกาลมี 4 ฤดู คือ
ฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัด มีหิมะตกตามเขตที่สูง อุณหภูมิเฉลี่ย 2 ถึง 5 องศาเซลเซียส *****ของเราไปช่วงนี้ เสื้อผ้า กันหนาว แฟชั่น สีสดๆๆ เตรียมเต็มที่ค่ะ
ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม อากาศอบอุ่นเย็นสบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 12- 25 องศาเซลเซียส
ฤดูมรสุม ช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม ฝนตกหนัก อากาศชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 15- 27 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ล่วง ช่วงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 6- 20 องศาเซลเซียส
ประชากร
ชาวเลปชา เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของสิกขิม อพยพมาจากชายแดนอัสสัมและเบอร์มาทางใต้ของทิเบต
ชาวพูเธีย อพยพมาจากทิเบต ประมาณศตวรรษที่ 15 อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของสิกขิม บริเวณเมืองลาเชนและเมืองลาชุง
ชาวเนปาลี อพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรในสิกขิม
ภาษาที่ใช้ ภาษาภูเทียแบบสิกขิม ภูเทียแบบทิเบต เลปชา ลิมบู และภาษาฮินดี โดยมีภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ
ศาสนา
ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ในสิกขิมนับถือ ศาสนาฮินดู ถึง 60.9% รองลงมาคือ พุทธศาสนา 28.1%
ศาสนาคริส 6.7% ศาสนาอิสลาม 1.4 %
สกุลเงิน รูปี อินเดีย...............................................แนะนำ แลกที่ สนามบิน kolkata และ ถ้าหมดเงิน สามารถแลกได้ทั่วไปตามเมืองที่เราพัก
ปลัคไฟ 220 โวลล์ เหมือนเมืองไทย เพียงแต่ ขาเสียบ เป็น ขากลมใหญ่

สอบถามเรื่องการจอง หรือ อื่นๆๆ ได้ที่ คุณเอ 081-4977974

1. โอนเงินมัดจำ งวดที่ 1 จำนวน 5,000 สำหรับจองทัวร์ ได้ทันที
3. โอนเงินมัดจำ งวดที่ 2 จำนวน 13,000 บาท ก่อนเดินทาง 15 วัน

ขั้นตอนการจองทัวร์โหลดใบจองทัวร์/สำรองที่นั่งได้ที่นี่

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่ง
2. โอนเงิน มัดจำการเดินทาง
เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่

นางสาว ชลีพร ชูชีพ
โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
กรุงไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
493-019403-2
ไทยพาณิชย์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
357-242130-8
กรุงศรี
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
463-1-15117-6
กสิกรไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
726-2-81631-6


กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน พร้อม สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ 02-888-9097 อัตโนมัติ

ขอขอบคุณภาพเล่าเรื่อง จาก Khan ลูกทริป Last trip 30-8 พค 54 ติดตามภาพเล่าเรื่องได้ที่นี่ค่ะ http://forum.trekkerhut.com/index.php?topic=592.0

และ ขอขอบพระคุณเจ้าของภาพและรูปภาพ คณะวันที่ 12-20 เมษายน 2014
ติดตามชมได้ที่นี่ค่ะ หรือ ที่ อัลบั้ม ของ facebook/trekkerhut

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620874691315775.1073741837.131204223616160&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620935194643058.1073741838.131204223616160&type=3

ภาพยานพาหนะ ที่พัก กิจกรรม